§ 1. Klubbens navn og hjemsted.


Stk. 1   Klubbens navn er Københavns Kajakklub (på engelsk: Copenhagen Kayak Club). Hjemsted er Københavns Kommune. Adressen er: c/o Jan Munkholm, H.C. Hansens Gade 5, 5.th., Islands Brygge, 2300 København S. Klubben er stiftet den 15. juli 2007.

§ 2. Klubbens formål.

Stk. 1   Klubbens formål er at skabe fællesskab om brugen af kano, hav-, tur- og kapkajakker samt polo-, whitewater- og slalomkajakker. Klubben skal motivere til konkurrenceroning. Klubben skal over tid kunne stille sikkerhedsudstyr og forskellige kajaktyper til rådighed for klubbens medlemmer. Udgangspunktet i klubben er at ethvert aktivt medlem på eget initiativ får en DKF-grundinstruktion samt et frironingsprogram, som tilrettelægges efter lokale forhold.

Stk. 2   Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund og underlagt dets love og bestemmelser.

Stk. 3   Klubben er medlem af Københavns Kajakkreds og underlagt dets love og bestemmelser.

Stk. 4   Foreningen bygger på et frivilligt, forpligtende fællesskab båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement.

§ 3. Aktive medlemmer.

Stk. 1   Som aktivt medlem af klubben kan optages bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle samt andre mænd og kvinder der er fyldt 12 år, og som kan tilslutte sig klubbens formål, dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning. Personer under myndighedsalderen skal have forælders/værges tilladelse og underskrift til indmeldelse i klubben.

Stk. 2   Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 3   Klubbens bestyrelse bemyndiges til at udforme et sikkerheds- og vinterroningsreglement samt regler for brugen af materiel.

§ 4. Medlemmer på dispensation.

Stk. 1   Personer som ikke henhører under § 3, kan søge om medlemsskab efter dispensation fra bestyrelsen.

§ 5. Passive medlemmer.

Stk. 1   Som passive medlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret og kan ikke deltage i roningen.

§ 6. Kontingent.

Stk. 1   Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således per den 31. januar. Indmeldelses-/instruktionsgebyr fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2   Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio december med forfaldsdato per den 31. januar. Overholdes betalingsfristen ikke, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 3   Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

§ 7. Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales overskydende kontingent ikke, da udmeldelse kun kan ske med udgangen af den periode der er betalt for.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på grund af aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser.

Stk. 3   Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

§ 8. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes senest medio marts og finder sted efter på hjemmesiden annonceret indkaldelse. Indkaldelsen skal annonceres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden er:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Eventuelle beretninger fra udvalg.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
  • Rettidigt indkomne forslag, jf. stk. 5.
  • Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
  • Valg til bestyrelsen (se § 10, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 1) og klubbens andre tillidsposter.
  • Eventuelt 

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 18 år.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller – hvis et eller flere medlemmer ønsker det – skriftligt.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden og skal være denne i hænde senest 20. februar.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres refererat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres på hjemmesiden.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer og derudover op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden næste ordinære generalforsamling, sættes posten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Valgperioden er to år. Formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, mens næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. Endvidere vælges på generalforsamlingen en bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. 

Stk. 3   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt. Beslutning træffes med almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 4   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner ud over varetagelse kr. 8000,00 kræves underskrift fra formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 5   Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

§ 11. Regnskabet.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2   Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3   Bestyrelsen forvalter klubbens aktiver under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4   Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12. Revisorer.

Stk. 1   Revisoren er et, på den ordinære generalforsamling, valgt medlem der vælges for to år ad gangen. Endvidere vælges hvert år en revisorsuppleant.

Stk. 2   Bestyrelsen skal senest 1. februar afgive regnskab per den 31. december til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset at beholdningerne er tilstede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning.
Revisor og bestyrelsen skal – ud over at påtegne regnskabet med at det er ”gennemgået og påset at beholdningen er tilstede..." – også attestere at gældende love og retningslinier er overholdt.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Stk. 3   Bestyrelsen fremlægger regnskab samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskab skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest en uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4   Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13. Bestemmelser og reglementer.

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer der fastsættes af bestyrelsen, opslåes på hjemmesiden.

§ 14. Opløsning af klubben.

Stk. 1   Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2   Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst otte dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3   Ved opløsning af klubben tilgår passiver og aktiver Dansk Kano og Kajak Forbund.

 
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2008.

Dirigent: Jan Munkholm

Bestyrelsen: Jan Munkholm, Peter Wallengren, Ivar Herlev Sørensen, René Pankow Olsen

Henter billeder...