Vedtægter for Københavns Kajakklub


§ 1 Klubbens navn, hjemsted og stiftelse

Stk. 1. Klubbens navn er Københavns Kajakklub. (på engelsk: Copenhagen Kayak Club).

Stk. 2. Holmens Ro- og Kajakklub (HROKK) er pr 1. april 2019 fusioneret med Københavns Kajakklub. Navnet "Holmens Ro- og Kajajakklub" er herefter et binavn til Københavns Kajakklub.

Stk. 3. Hjemsted er Københavns Kommune.
Klubbens lokaler er beliggende Kanonbådsvej 6, 1437 København. Klubbens postadresse er hos den til enhver tid siddende formand.

Stk. 3. Klubben er stiftet den 15. juli 2007.

§ 2 Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er:
- at skabe socialt fællesskab om aktiviteter relateret til kano- og kajakroning eller lign. ved bl.a. at stille sikkerhedsudstyr og forskellige bådtyper til rådighed for klubbens medlemmer.
- at skabe mulighed for kajakroning og kontakt mellem studerende på tværs af de kunstneriske uddannelsesretninger på Holmen.

Stk. 2. Foreningen bygger på et frivilligt, forpligtende fællesskab båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement.

§ 3 Medlemskab af specialforbund

Stk. 1. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund samt Københavns Kajakkreds, og klubben er underlagt deres love og bestemmelser.

Stk. 2. Klubben kan udtræde af specialforbund samt melde sig ind i yderligere relevante specialforbund, hvis det er i overensstemmelse med klubbens formål. Dette kræver forudgående vedtagelse på generalforsamling.

§ 4 Aktive medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle samt andre mænd og kvinder, der er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig klubbens formål. Personer under 18 år, der ønsker medlemskab af klubben kan ansøge bestyrelsen om dispensation for alderskravet.

Stk. 2. Nye medlemmer søger om optagelse via klubbens hjemmeside og forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 3. Optagelse i klubben forudsætter betaling, samt opfyldelse af de til enhver tid gældende bestemmelser for indmeldelse.

Stk. 4. Klubbens bestyrelse bemyndiges til at udforme bestemmelser og reglementer for klubben, herunder et sikkerheds- og vinterroningsreglement samt regler for brugen af materiel. Sådanne bestemmelser og reglementer, skal til enhver tid være tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§ 5 Passive medlemmer

Stk. 1. Et medlem kan vælge at sætte sit medlemskab i bero og overgå til passivt medlemskab.

Stk. 2. Passive medlemmer kan deltage i sociale aktiviteter, fester o.l., men kan ikke deltage i øverige klubaktiviteter eller benytte klubbens materiel.

Stk. 3. Der søges om passivt medlemskab ved at ansøge bestyrelsen skriftligt. Perioden følger kalenderåret.

Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at have passivt medlemskab i mere end to år, skal gennemføre en frigivelsesprøve eller et introduktionskursus for at blive aktive medlemmer igen.

stk. 5. Bestyrelsen fastsætter gebyr for passivt medlemskab.§ 6 Hæder og ære

Stk. 1. Generalforsamlingen er bemyndiget til at uddele hæder- og ærespriser til medlemmer, der har gjort en helt særlig og ekstraordinær indsats for klubben eller på anden måde har udmærket sig positivt.

Stk. 2. Hæder- og ærespriser kan have en økonomisk værdi, som i givet fald fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Aktive medlemmer kan indstille et medlem til en pris.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer endelig afgørelse om tildeling af priser.

§ 7 Kontingent

Stk. 1. Kontingentperioden følger kalenderåret og det årlige medlemskontingent forfalder til betaling senest 1. marts. 

Stk. 2. Betales kontingentet ikke, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 3. Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato / det efterfølgende kalenderår. Den gældende kontingentsats skal fremgå af klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Klubben er bemyndiget til at opkræve interne gebyrer så som indmeldelses-/kursusgebyr, gebyr for passivt medlemskab samt pladsleje for private kajakpladser. Gebyrerne fastsættes af bestyrelsen og kan reguleres en gang årligt i december med virkning fra førstkommende kontingentopkrævning. Gebyrernes størrelse skal til enhver tid fremgå af klubbens hjemmeside.

§ 8 Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen via udmeldelsesformular på medlemmets profil på klubbens hjemmeside. Ved udmeldelse tilbagebetales overskydende kontingent ikke, da udmeldelse kun kan ske med udgangen af den periode, der er betalt for.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på baggrund af aktiviteter, der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling.

  

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes senest tre måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/elektronisk senest 14 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse og skal annonceres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal rumme bestyrelsens forslag til dagsorden.

Stk. 3. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Eventuelle beretninger fra udvalg.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af   årsregnskabet.
  6. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budgettet for det kommende år.
  7. Fastsættelse af kontingent, jf. § 6.
  8. Behandling af rettidigt indkomne forslag, jf. stk. 4.
  9. Valg til bestyrelsen og klubbens andre tillidsposter.
  10. Eventuelt 

Stk. 4. Alle stemmeberettigede medlemmer, jf. stk. 6 er berettiget til at fremsætte forslag på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være i hænde senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Endelig dagsorden for generalforsamlingen skal udsendes af bestyrelsen senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ethvert aktivt medlem af klubben, der har betalt kontingentet for det aktuelle kalenderår samt eventuelle kontingentfritagede æresmedlemmer, er stemmeberettiget med én stemme.

Stk. 7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, og generalforsamlingen er således beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning eller – hvis et eller flere medlemmer ønsker det – skriftligt.

Stk. 8. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 9. Vedtagelse af følgende forslag:

    a. Køb og salg af fast ejendom
    b. Optagelse af lån
    c. Opløsning af klubben

Kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 til stede, men stemmer mindst 2/3 for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte, hvis forslaget ønskes opretholdt. 

Stk. 10. Referenten fører referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 kalenderdage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres for medlemmerne på klubbens hjemmeside.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 kalenderdages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling, jf. dog § 9, stk. 9.

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af op til 7 personer. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

    a. Formand
    b. Næstformand
    c. Kasserer
    d. Derudover op til 4 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden en ordinær generalforsamling kan bestyrelsen omkonstituere sig frem til næste ordinære generalforsamling, hvor posten sættes på valg.

Stk. 3. Valgperioden er to år. Formand vælges i lige år, mens kasserer og næstformand vælges i ulige år.

Stk. 4. Posterne formand, næstformand og kasserer vælges seperat og i nævnte rækkefølge. Øvrige medlemmer vælges i én valghandling.

Stk. 5. Ved valg, hvor der opstiller flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert stemmeberettiget medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret og går dermed fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Det retvisende årsregnskab for det foregående kalenderår skal være udarbejdet og forelagt for revisor senest den 1. marts.

Stk. 3. Årsregnskabet skal bekendtgøres for klubbens medlemmer senest sammen med den endelige dagsorden til generalforsamlingen. Regnskabet skal være underskrevet af den, der har udarbejdet dette samt af alle bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen indestår solidarisk for regnskabets rigtighed. Hvis der anvendes revisor, jf. § 13 skal denne ligeledes underskrive regnskabet. 

Stk. 4. Seneste godkendte årsregnskab skal være tilgængelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden.

§ 13 Revisor

Stk. 1. Der kan vælges en intern revisor og en revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling blandt de stemmeberettigede medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen. Ved kampvalg er valgmetoden den samme som for bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade en ekstern revisor forestå revisionen af årsregnskabet.

Stk. 3. Revisor bekræfter med sin underskrift, at regnskabet er gennemgået, og at det er påset at beholdningen er til stede. Det attesteres, at gældende love og retningslinjer er overholdt.

Stk. 4. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

§ 14 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1 Klubben tegnes af formand eller kassereren. Ved dispositioner ud over kr. 25.000 kræves underskrift af kasserer og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Klubbens medlemmer – udover bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, idet klubben alene hæfter med sin formue.

§ 15 Opløsning af klubben

Stk. 1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling.

Stk. 2. Afstemning om opløsning sker efter reglerne i § 9, stk. 9.

Stk. 3. Ved opløsning af klubben opgøres klubbens aktiver og passiver, og hvis det er muligt, indfries alle kreditorer i prioriteret rækkefølge. Hvis der herefter fortsat er aktiver i form af materiel eller økonomiske midler, tilfalder disse Dansk Kano og Kajak Forbund, medmindre der besluttes andet på den opløsende generalforsamling. 

 

§ 16 Revision af vedtægterne

Stk. 1. Vedtægterne er senest revideret på ordinær generalforsamling den 19. marts 2019.