Sikkerhedsbestemmelser og roregler

§ 1: Formål og gyldighed

1.1. Formål:

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF’s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler forholdene i Københavns Kajakklub.

1.2. Gyldighed:

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser og gælder for al roning i klubregi både for klubbens medlemmer og for deres gæster.

Dette omfatter al roning på søer, åer, fjorde og hav som:

 • sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • sker som led i klubbens arrangementer, herunder klubtur
 • omfatter brug af klubbens kajakker

1.3. Revision:

Klubbens bestyrelse har ansvaret for at revidere disse sikkerhedsbestemmelser efter behov.

§ 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

2.1. Klubbens daglige rovand:

Ved klubbens daglige rovand tages der udgangspunkt i en dagstur og retur fra Københavns Kajakklub. Dette defineres nærmere til følgende farvand:

 • Farvandet omkring Københavns havn, afgrænset af yderpunkterne Sjællandsbroen (syd), Amager Strandpark (sydøst), Middelgrundsfortet (øst) og Svanemøllen havn (nord).
 • Sejlrender, havnebassiner og havnebussens stoppesteder må passeres med forsigtighed.
 • Havnereglementet skal til enhver tid overholdes, og roeren skal holde behørig afstand til militære områder.

2.2. Andre rovande:

Klubbens andre rovande er:

 • Øresund i en afstand af indtil 100 m fra bredden
 • Øvrige sejlbare danske søer, åer og fjorde i en afstand af indtil 100 m fra bredden

Vand ud over denne afstand samt havet er at betragte som åbent vand.

§ 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

3.1. Generelle bestemmelser:

Uanset færdighedsniveau gælder det:

 • at al roning sker på eget ansvar
 • at roeren skal registrere alle ture i Rokort.

3.2. Roning uden for dagligt rovand:

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren medbringe det for turen nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr. Det kan fx være:

 • Spraydeck, pumpe eller øse, mobiltelefon, paddlefloat, kort over området

Ved roning på åbent vand bør roeren desuden:

 • Medbringe øvrigt nødvendigt sikkerhedsudstyr der afspejler farvand, vejr og afstand til land.
 • Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

3.3. Brug af svømmevest:

Der skal altid medbringes CE-godkendt svømmevest, som passer til roerens vægt. I perioden fra og med 1. oktober til og med 30. april skal alle roere uanset niveau være iført svømmevest, idet der henvises til DKF's bestemmelser.

3.4. Beklædning:

Roere skal altid være påklædt i forhold til vandets temperatur, Robeklædningen skal gøre det muligt og forsvarligt at lave soloentringer og makkerredninger.

3.5. Roning i mørke:

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 meter væk.

3.6. Roning i vinterhalvåret:

Vinterroning defineres som roning i vinterhalvåret fra standerstrygning til standerhejsning (dvs. fra oktober til april) eller når vandet er under 10 grader.

Vinterroere bør have roet regelmæssigt i den forudgående sommersæson og bør være iført beklædning svarende til vandets temperatur, hvilket vil sige våddragt eller tørdragt. Soloentringer og makkerredninger bør trænes regelmæssigt iført vinterbeklædningen, så roeren er klar over sin reaktion i det kolde vand. Nye vinterroere bør derudover deltage i klubbens introduktion til vinterroning.

Ved vinterroning bør der medbringes sikkerhedsudstyr svarende til forholdene.

Eksempler herpå kunne være:

 • Mobiltelefon i vandtæt opbevaring, nødblus, skiftetøj i vandtæt post, hue & vanter, varm sukkerholdig væske, mad, folieindpakning (hypotermi behandling), hvidt lys til skumring og mørke, penge til hjemtransport

Derudover anbefales det, at vinterroere giver pårørende besked om, hvornår turen påbegyndes, hvor der ros hen, og hvornår turen forventes at være afsluttet.

Klubben fraråder, at medlemmerne ror alene vinterperioden, medmindre man er meget erfaren roer (f.eks. EPP3/IPP3 eller derover). Hvis roeren alligevel vælger at ro alene, bør denne ro kystnært og medbringe sikkerhedsudstyr svarende til forholdene.

Det er ikke tilladt at ro i isdannelser i klubbens kajakker.

3.7. Roning med personer med handicap eller sygdomme:

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, skal sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

Ved gæsteroning skal værten adspørge gæsten om sygdomsforhold.

3.8. Roning med børn og unge:

Roere under 18 år skal altid ro sammen med forælder/værge.

3.9. Roning med gæster:

Ved gæsteroere forstås alle roere uanset færdighedsniveau, der ikke er medlem af Københavns Kajakklub.

Som medlem af Københavns Kajakklub må du gerne have gæster med ud at ro. Der henvises til regler for gæsteroning på klubbens hjemmeside.

§ 4 Færdighedskrav og rettigheder

4.1. Færdighedskrav:

For at kunne deltage i klubbens roaktiviteter, skal man være betalende (aktivt) medlem af Københavns Kajakklub.

4.2. Havkajak:

Roning i klubbens havkajakker forudsætter, at roeren har gennemført et af klubbens kurser (IPP2/EPP2) i havkajak.

4.3. Turkajak:

Roning i klubbens havkajakker forudsætter, at roeren har gennemført et af klubbens kurser (IPP2/EPP2) i turkajak.

4.4 Surfski

Roning i klubbens surfski forudsætter, at roeren har gennemført et af ovenstående kurser og har fået introduktion til roning i surfski af en erfaren surfskiroer

4.5. Vedligeholdelse af færdigheder:

Alle roere bør løbende vedligeholde deres sikkerhedsmæssige færdigheder. Derfor anbefales det, at man løbende træner i at udføre makkerredninger og soloentringer.

4.6. Inddragelse af rotilladelse:

Formanden/bestyrelsen kan til enhver tid inddrage et medlems rotilladelse, hvis det skønnes, at medlemmet har udvist grov uagtsom adfærd eller har overtrådt sikkerhedsbestemmelserne. Ved mindre grove overtrædelser kan formanden/bestyrelsen vælge at give en advarsel.

§ 5 Fravigelse af sikkerhedsbestemmelserne

5.1. Roning under instruktion:

Ved roning under instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne, når det skønnes at være nødvendigt for undervisningen.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde i oktober 2017